Forum za prijavu osnutka Radne skupine za teatrologiju i digitalizaciju teatralija

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

Pane­urop­ska Digi­tal­na istra­ži­vač­ka infras­truk­tu­ra za umjet­nos­ti i huma­nis­ti­ku (DARIAH-EU) i Sve­uči­li­šte
Josi­pa Jur­ja Stro­s­smaye­ra, sa svo­jim sas­tav­ni­ca­ma Odje­lom za kul­tu­ro­lo­gi­ju i Umjet­nič­kom aka­de­mi­jom,
pri­re­di­li su 23. i 24. ožuj­ka 2018. u auli Rek­to­ra­ta i u foajeu Hrvat­sko­ga narod­no­ga kaza­li­šta u Osi­je­ku,
ina­če čla­na DARI­AH-a, ini­ci­jal­ni Forum za pri­ja­vu osnut­ka Rad­ne sku­pi­ne za teatro­lo­gi­ju i digi­ta­li­za­ci­ju
teatra­li­ja. Forum su kao suor­ga­ni­za­to­ri podu­pr­li Zavod za znans­tve­ni i umjet­nič­ki rad HAZU u Osi­je­ku,
Hrvat­sko narod­no kaza­li­šte u Osi­je­ku, osječ­ko Dje­čje kaza­li­šte Bran­ka Miha­lje­vi­ća, Hrvat­ski cen­tar
ASSITEJ, Hrvat­ski cen­tar UNIMA, osječ­ki Eko­nom­ski fakul­tet, Filo­zof­ski fakul­tet i Gra­đe­vin­ski fakul­tet,
Grad­ska i sve­uči­liš­na knjiž­ni­ca u Osi­je­ku, Kato­lič­ki bogos­lov­ni fakul­tet u Đako­vu te Muzej likov­nih
umjet­nos­ti u Osi­je­ku.

Dvod­nev­ni Forum i moguć­nost eta­bli­ra­nja među­na­rod­no­ga rad­nog tije­la pobu­dio je zani­ma­nje ne samo u
Hrvat­skoj nego i u Aus­tri­ji, Bugar­skoj, Dan­skoj, Mađar­skoj, Nje­mač­koj, Polj­skoj, Rumunj­skoj, Srbi­ji i u
Uje­di­nje­no­me Kra­ljev­s­tvu te oku­pio pre­ko sto­ti­nu vode­ćih doma­ćih i ino­zem­nih teatro­lo­ga i prak­ti­ča­ra iz
drža­va čla­ni­ca DARI­AH-a kako bi putem ple­nar­nih izla­ga­nja, radi­oni­ca te pre­zen­ta­ci­ja
digi­tal­no­hu­ma­nis­tič­kih i teatro­lo­ških iskus­ta­va zajed­nič­kom ras­pra­vom doš­li do potreb­nih ele­me­na­ta za
pod­no­še­nje pri­ja­ve i osnu­tak nave­de­ne Rad­ne sku­pi­ne, jedins­tve­ne po svo­joj tema­ti­ci unu­tar samo­ga
kon­zor­ci­ja.

Naime, Rad­na sku­pi­na pos­lu­ži­la bi kao nuž­na plat­for­ma za surad­nju te dalj­nje osmiš­lja­va­nje i apli­ka­ci­ju
među­na­rod­nih pro­je­ka­ta na DARI­AH-ove i dru­ge natje­ča­je, otva­ra­ju­ći time veli­ko podru­čje pred­sto­je­će
digi­ta­li­za­ci­je teatra­li­ja. Takav pris­tup i napred­no raču­nal­s­tvo omo­gu­ću­ju i olak­ša­va­ju razvoj surad­nič­kih,
umre­že­nih istra­ži­vač­kih plat­for­ma i pro­je­ka­ta u tako­zva­no­me “europ­skom otvo­re­nom znans­tve­nom
pros­to­ru”.

Kom­bi­na­ci­jom pozva­nih inter­dis­ci­pli­nar­nih znans­tve­nih pre­da­va­nja, radi­oni­ca, pri­ka­za osob­nih iskus­ta­va te
ras­prav­nih pre­po­ru­ka i zaklju­ča­ka na Foru­mu su govo­ri­li pred­stav­ni­ci aka­dem­ske zajed­ni­ce iz Kopen­ha­ge­na
i Aar­hu­sa, europ­ske kul­tur­ne pri­jes­tol­ni­ce 2017., biv­ši i sadaš­nji inten­dant­ski i mena­džer­ski izvr­s­ni­ci
hrvat­skih kaza­liš­nih usta­no­va te sudi­oni­ci koji vlas­ti­tim arhi­vis­tič­kim, digi­ta­li­za­cij­skim, dra­ma­tur­škim,
infor­ma­to­lo­škim, knjiž­ni­čar­skim, mul­ti­me­dij­skim i teatro­lo­škim iskus­tvi­ma mogu uve­li­ke pomo­ći pri novim
estet­skim i per­cep­cij­skim pro­miš­lja­nji­ma. Nji­ho­vi su kre­ativ­ni pri­mje­ri sto­ga poka­za­li vido­ve surad­nje i
naj­su­vre­me­ni­je nači­ne oču­va­nja kul­tu­re i umjet­nos­ti od zuba vre­me­na.
Nakon zavr­š­ne ras­pra­ve, sudi­oni­ci Foru­ma jed­no­glas­no su usvo­ji­li pred­lo­že­ne pre­po­ru­ke i doni­je­li Zaklju­čak
o for­mi­ra­nju dva­de­se­tjed­no­čla­no­ga među­na­rod­nog Povje­rens­tva za izrad­bu Ela­bo­ra­ta. Zada­tak Povje­rens­tva
nared­nih mje­se­ci jest pri­pre­ma potreb­nih pod­lo­ga na engle­sko­me jezi­ku, sa svr­hom izrad­be pod­ne­ska i
pri­ja­ve osnut­ka nave­de­ne Rad­ne sku­pi­ne.

Orga­ni­za­cij­ski odbor Foru­ma