Tag Archives: Nove tendencije

Reci mi to plakatom!

Pla­kat je pose­ban oblik vizu­al­ne komu­ni­ka­ci­je. Pojav­lju­je se u prvoj polo­vi­ci 19. st. kada usa­vr­še­nje tiskar­ske lito­graf­ske teh­ni­ke omo­gu­ću­je jef­ti­no i brzo umno­ža­va­nje gra­fič­kih pred­lo­ža­ka nami­je­nje­nih jav­nom komu­ni­ci­ra­nju. Pla­kat zapo­či­nje svoj život kad se mul­ti­ci­pli­ra,…