Tag Archives: primopredaja

Primopredaja arhivskoga gradiva

Pri­mo­pre­da­ja arhiv­skog gra­di­va vrlo odgo­vo­ran i zah­tje­van pos­tu­pak koji zah­ti­je­va dos­ta pret­hod­nih rad­nji i zado­vo­lje­nja raz­nih uvje­ta, prvens­tve­no sto­ga što se mije­nja prav­ni sta­tus gra­di­va. No, taj je prav­ni sta­tus zapra­vo krat­ko­roč­ni raz­log. Dugo­roč­ni pak,…