Author Archives: Silvija Babić

Evidencije Odsjeka za nadzor nad pismohranama i Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o pra­vu na pris­tup infor­ma­ci­ja­ma Hrvat­ski je sabor donio 15. lis­to­pa­da 2003.godine, i, kako je to objaš­nje­no u uvod­no­me tek­s­tu pred­la­ga­te­lja – tadaš­nje­ga Minis­tar­stva pra­vo­su­đa, upra­ve i lokal­ne samo­upra­ve — on zapra­vo pred­stav­lja izrav­nu…

Prikaz knjige “Arhiviranje zapisov”

(“Pri­roč­nik za rav­na­nje z doku­men­tar­nim in arhiv­skim gra­di­vom  držav­nih uprav­nih in pra­vo­sod­nih orga­nov, orga­nov lokal­nih skup­nos­ti, jav­nih in zaseb­nih zavo­dov, gos­po­dar­skih družb (podje­tij, bank, zava­ro­val­nic, zadrug in zdru­ženj), poli­tič­nih strank,  dru­štev ter posa­mez­ni­kov”, mr. Vla­di­mir Žumer, Ljub­lja­na…

Primopredaja arhivskoga gradiva

Pri­mo­pre­da­ja arhiv­skog gra­di­va vrlo odgo­vo­ran i zah­tje­van pos­tu­pak koji zah­ti­je­va dos­ta pret­hod­nih rad­nji i zado­vo­lje­nja raz­nih uvje­ta, prvens­tve­no sto­ga što se mije­nja prav­ni sta­tus gra­di­va. No, taj je prav­ni sta­tus zapra­vo krat­ko­roč­ni raz­log. Dugo­roč­ni pak,…