Tag Archives: Zakon o pravu na pristup informacijama

Pismohrana Gradskog ureda za opću upravu nakon Zakona o pravu na pristup informacijama

Opće­ni­to Grad­ski ured za opću upra­vu, obav­lja među osta­li­ma, i pos­lo­ve što se odno­se na pismo­hra­nu, u kojoj je pohra­nje­no regis­tra­tur­no i arhiv­sko gra­di­vo tije­la Gra­da Zagre­ba — Grad­ske skup­šti­ne, gra­do­na­čel­ni­ka, Grad­skog pogla­var­sta­va i uprav­nih…

Evidencije Odsjeka za nadzor nad pismohranama i Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o pra­vu na pris­tup infor­ma­ci­ja­ma Hrvat­ski je sabor donio 15. lis­to­pa­da 2003.godine, i, kako je to objaš­nje­no u uvod­no­me tek­s­tu pred­la­ga­te­lja – tadaš­nje­ga Minis­tar­stva pra­vo­su­đa, upra­ve i lokal­ne samo­upra­ve — on zapra­vo pred­stav­lja izrav­nu…