Tag Archives: zapis

Prikaz knjige “Arhiviranje zapisov”

(“Pri­roč­nik za rav­na­nje z doku­men­tar­nim in arhiv­skim gra­di­vom  držav­nih uprav­nih in pra­vo­sod­nih orga­nov, orga­nov lokal­nih skup­nos­ti, jav­nih in zaseb­nih zavo­dov, gos­po­dar­skih družb (podje­tij, bank, zava­ro­val­nic, zadrug in zdru­ženj), poli­tič­nih strank,  dru­štev ter posa­mez­ni­kov”, mr. Vla­di­mir Žumer, Ljub­lja­na…