Derrida, apokalipsa.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

Arhiv. Ako želi­mo zna­ti što bi to moglo zna­či­ti, zna­ti ćemo samo u vre­me­ni­ma koja dola­ze.
Ne sutra, nego u vre­me­ni­ma koja dola­ze.
Možda kas­ni­je, a možda nikad.”
(Jacqu­es Der­ri­da, Mal d’archive)

Ovo­me popi­su kao da nema kra­ja… 

arhiv_sarajevo

Sara­je­vo, 13.02.2014. godi­ne
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
//preneseno s: http://kons.gov.ba/main.php?mod=vijesti&extra=saopstenja&action=view&id_vijesti=874&lang=1//

Povo­dom devas­ta­ci­je zgra­de Pred­sjed­niš­tva Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne, odnos­no palje­nja pros­to­ri­ja u koji­ma je smje­šten Arhiv Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne 07.02.2014. godi­ne, Komi­si­ja za oču­va­nje naci­onal­nih spo­me­ni­ka BiH, oba­vje­šta­va jav­nost da je nakon gaše­nja poža­ra i izvr­še­nog uvi­da o pri­či­nje­noj šte­ti, utvr­đe­no da je uni­šte­na slje­de­ća arhiv­ska gra­đa:

1. Zemalj­ska vla­da 1878.–1902. (pre­zi­di­jal, povjer­lji­va, I.B, CIA,) — uni­šte­no je 230 kuti­ja.

2. U Depou 1. pros­to­ri­ji A. Arhi­va Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne, smje­šte­nom u pri­zem­lju zgra­de Pred­sjed­niš­tva Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne, — uni­šte­no je osam arhiv­skih poli­ca sa gra­đom iz aus­trij­skih arhi­va, i to:
2.1. Uprav­ni arhiv Beč
2.1.1. Minis­tar­stvo poljo­pri­vre­de 1918; doku­ment 1, omo­ta 1
2.1.2. Savez­ni ured za zašti­tu spo­me­ni­ka kul­tu­re Beč; omo­ta 1
2.1.3. Aus­trij­sko minis­tar­stvo za vje­ru i nas­ta­vu 1893–1918; fasc.3
2.1.4. Minis­tar­stvo za unu­traš­nje pos­lo­ve 1880–1920; kut.5,fasc.2
2.1.5. Minis­tar­stvo za pra­vo­su­đe 1880–1917; kut.5, fasc.2, knji.1
2.1.6. Minis­tar­stvo za jav­ne rado­ve 1908; fasc.1
2.1.7. Saobra­ćaj­ni arhiv Beč- Bosan­ske željez­ni­ce 1888–1895; fasc.15, pake­ta 6,
2.1.8. Poro­dič­ni arhiv Hoc­hen­berg – Beč;

2.2. Rat­ni arhiv Beč:
2.2.1. Car­ski i kra­ljev­ski gene­ral za Bos­nu i Her­ce­go­vi­nu 1915–1918; fasc.3
2.2.2. Voj­no gra­đe­vin­sko odje­lje­nje; fasc.1, knji­ga 5
2.2.3. Gar­ni­zon­ski sud Sara­je­vo 1910–1918; fasc.1
2.2.4. Tvr­đa­vin­ski sud Tre­bi­nje 1914–1916, fasc.2
2.2.5. Gar­ni­zon­ski sud Mos­tar 1886–1915; fasc.1
2.2.6. Voj­no-dje­čač­ki inter­nat Sara­je­vo 1897–1918, fasc.1
2.2.7. Sta­ri voj­ni spi­si (Alte Fel­dak­ten) 1834–1888; kut.7, mokro­fil­mo­va 83 rol­ne
2.2.8. Knji­ge o poda­ci­ma o mje­re­nji­ma zem­lji­šta i geod­te­ske kar­te; fasc.4, kut. 9, knjig.98
2.2.9. Voj­no gra­đe­vin­ska direk­ci­ja Tre­bi­nje, voj­na komad­na Zagreb i dr. 1913–1918; fasc.1,
2.2.10. Voj­no gra­đe­vin­sko odje­lje­nje XV kor­pu­sa 1918; fasc.2
2.2.11. Voj­no gra­đe­vin­sko odje­lje­nje u Mos­ta­ru; fasc.1, knji­ga 2.,
2.2.12. Knji­ga bla­gaj­ne 1919, knji­ga upra­ve voj­nih obje­ka­ta, sta­nje maga­ci­na GVD; knji­ga 3.,
2.2.13. Gra­đe­vin­ska direk­ci­ja, inži­njer­sko odje­lje­nje i dru­ge voj­ne usta­no­ve u Sara­je­vu 1914–1918; knji­ga 13.,
2.2.14. Koman­di­ra­ju­ći gene­ral i zemalj­ski šef u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni; fasc.1.,
2.2.15. Pro­ces Gavri­lu Prin­ci­pu i dru­go­vi­ma; kuti­ja 3., fas­cik­la 5.,

3. Kopi­je dnev­ni­ka zapo­vjed­nog gene­ra­la i šefa Zemalj­ske vla­de za Bos­nu i Her­ce­go­vi­nu Stje­pa­na Sar­ko­ti­ća 1914–1925; uni­šte­no kom­plet­no, 8 kuti­ja,

4. Fond Direk­ci­ja BH duhan­ske reži­je u Sara­je­vu 1881–1922; uni­šte­no 40 kuti­ja,
5. Glav­ni odbor Narod­nog vije­ća iz 1918. godi­ne; uni­šten u pot­pu­nos­ti (3 kuti­je),
6. Narod­na vla­da narod­nog vije­ća 1918–1919. Uni­šte­no u pot­pu­nos­ti (36 kuti­ja),
7. Zemalj­ska vla­da (pre­zi­di­jal) 1919–1921; uni­šte­no 100.kutija,
8. Pokra­jin­ska upra­va za Bos­nu i Her­ce­go­vi­nu (pre­zi­di­jal), 1921–1924; uni­šte­no 80 kuti­ja,
9. Veili­ki župan sara­jev­ske oblas­ti prez, 1923.-1929; uni­šte­no 80 kuti­ja,
10. Kra­ljev­ska ban­ska upra­va Drin­ske bano­vi­ne pov, pov DZ, 1929–1941; uni­šte­no 360 kuti­ja,
11. Poglav­ni­ko­vo Povje­re­niš­tvo 1941.-1942; uni­šte­no 50 kuti­ja,
12. Veli­ka župa Vrh­bos­na 1941.-1945; uni­šte­no 70 kuti­ja,
13. Osob­ni ured Glav­nog usta­škog sta­na 1941; uni­šte­no 12 kuti­ja,
14. Bosan­ski sabor 1910. — 1914. uni­šte­no u pot­pu­nos­ti (10 kuti­ja),
15. Kuti­je i fas­cik­le iz peri­oda Aus­tro-Ugar­ske (Voj­ska, Škol­s­tvo, Reli­gi­ja, Koni­den­ti, Poda­ci o posje­di­ma) kom­plet­no uni­šte­no (3 poli­ce)
16. Ustav­ni sud – Dom za ljud­ska pra­va uni­šte­no cca.
16.1. Služ­be­ni lis­to­vi Narod­no jedins­tvo 1929.-1941,

3. U Depou 1. pros­to­ri­ji B. Arhi­va Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne, smje­šte­nom u pri­zem­lju zgra­de Pred­sjed­niš­tva Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne, uni­šte­no je:
3.1. Zbir­ka otku­pa i pok­lo­na; uni­šte­no 30.kutija
3.2. Zbir­ka foto­gra­fi­ja zlo­či­na oku­pa­to­ra i sarad­ni­ka, dje­li­mič­no ošte­će­na,
3.3. Dosjei služ­be­ni­ka 1878.–1945.; uni­šte­no 300 kuti­ja,
3.4. Okruž­na oblast Sara­je­vo (opća i pre­zi­dij­jal­na), 1878. -1918.; uni­šte­no 280.kutija
3.5. Zemalj­ska vla­da (pre­zi­di­jal), 1917. ; uni­šte­no 50 kuti­ja,
3.6.  Zemalj­ska vla­da (pre­zi­di­jal), 1918.godi­na; uni­šte­no 10 kuti­ja,
3.7. Zajed­nič­ko Minis­tar­stvo finan­si­ja – odje­lje­nje za Bos­nu i Her­ce­go­vi­nu (Geme­in­sa­mes Finanz-minis­te­ri­um – Abte­ilung für die Ange­le­gen­he­iten Bos­ni­ens und der Her­ze­go­vi­na) – Beč (1878—1918), opća i povjer­lji­va gra­đa, knjig.575, kut.2657, fasc.938,
3.8. Zbir­ka kara­ta (1880–1985), ošte­će­no 47 koma­da,
3.9. Pored ovdje nave­de­nih pos­to­je i knji­ge Pro­to­ko­la opće i povjer­lji­ve gra­đe, imen­ski i pred­met­ni regis­tri, knji­ge šifa­ra, broj­ča­ni­ci ali zbog nemo­guć­nos­ti pris­tu­pa istim, ošte­će­nja za iste nisu utvr­đe­na.

4. U Depo 1. Pros­to­ri­ji C. slje­de­ća doku­men­ta­ci­ja je pre­tr­pi­la dje­li­mič­na ošte­će­nja zbog gaše­nja poža­ra u susjed­nim pros­to­ri­ja­ma:
4.1. Zemalj­ska komi­si­ja za utvr­đi­va­nje zlo­či­na oku­pa­to­ra i nji­ho­vih poma­ga­ča – Sara­je­vo (1944–1947); 1944/1947: knji­ga 27, kuti­ja 366, sv.110.,
4.2. Zemalj­ska komi­si­ja za rat­nu šte­tu Narod­ne Repu­bli­ke Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne – Sara­je­vo 1945–1950; 1945/1946, knji­ga 8, kuti­ja 27.
4.3. Vrhov­ni šeri­jat­ski sud za Bos­nu i Her­ce­go­vi­nu – Sara­je­vo (1879–1946); 1879/1946: knji­ga 50, kuti­ja 514,
4.4. Šeri­jat­ska sudač­ka ško­la 1887.–1945., kuti­ja 70.,
4.5. Zemalj­ski muzej Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne – Sara­je­vo (1888-); (1884–1887) 1888/1968: knji­ga 40., kuti­ja 96, omota15.,
4.6. Rad­nič­ki pokret, kuti­ja
4.7. Druš­tva 1878–1918, kuti­ja 18
4.8. Pro­ce­si komu­nis­ti­ma
4.9. Lič­ni fon­do­vi:
4.9.1. Enver Redžić, Sulej­man Redžić, Fadia Redžić, Iška Sadi­ko­vić,
4.9.2. Budi­mli­ći Sara­je­vo; knji­ga 10., fasc. 2.
4.9.3. Hadži-Ris­to Todo­ro­vić – Hadži­ris­ti­ći Sara­je­vo; 1796/1908, fasc.21,
4.9.4. Jeli­ći Sara­je­vo; 1797–1906: fasc.10,
4.9.5. Fufi­ći Trav­nik; 1822–1879, fasc.1.

Pod­sje­ća­mo jav­nost da se pred­met­na gra­đa, na teme­lju Anek­sa 8. Općeg okvir­nog spo­ra­zu­ma za mir u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni i Zako­na o pro­vo­đe­nju odlu­ka Komi­si­je u FBiH (“Služ­be­ne novi­ne FBiH”, br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07), nala­zi u pos­tup­ku pro­gla­še­nja naci­onal­nim spo­me­ni­kom Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne, obzi­rom da je ista od nepro­cje­nji­ve doku­men­tar­ne i his­to­rij­ske vri­jed­nos­ti za drža­vu Bos­nu i Her­ce­go­vi­nu.

Na osno­vu izvr­še­nog uvi­da u raz­mje­re šte­te pri­či­nje­ne devas­ta­ci­jom zgra­de Pred­sjed­niš­tva, naci­onal­nog spo­me­ni­ka Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne, Komi­si­ja je odlu­či­la da istu uvr­sti na Lis­tu ugro­že­nih naci­onal­nih spo­me­ni­ka Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne.

Komi­si­ja ovom pri­li­kom oče­ku­je od stra­ne Vije­ća minis­ta­ra i Vla­de Fede­ra­ci­je BiH mate­ri­jal­nu, finan­cij­sku i dr. pomoć za sana­ci­ju ošte­će­nja, te uvo­đe­nje koor­di­na­ci­je svih ins­ti­tu­ci­ja nad­lež­nih za pos­lo­ve zašti­te kul­tur­no-his­to­rij­skog nas­li­je­đa, kako bi se spri­je­či­la dalja devas­ta­ci­ja osta­ta­ka, te one­mo­gu­ćio neo­v­la­šten ula­zak u pros­to­re arhi­va.

Komi­si­ja za oču­va­nje naci­onal­nih spo­me­ni­ka