Tag Archives: imeniki

Vsebina vpisnikov okrajnih, okrožnih in višjih sodišč po letu 1945

Vpis­ni­ki in ime­ni­ki so osnov­ne evi­den­ce, kate­re mora­mo skr­b­ni­ki fon­dov dobro poz­na­ti. Poleg osnov­ne ozna­ke posa­mez­ne­ga vpis­ni­ka mora­mo biti sez­na­nje­ni tudi z nje­go­vo vse­bi­no, saj lah­ko le na tak način pri­de­mo hitro do raz­lič­nih podat­kov.…