Vsebina vpisnikov okrajnih, okrožnih in višjih sodišč po letu 1945

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

Vpis­ni­ki in ime­ni­ki so osnov­ne evi­den­ce, kate­re mora­mo skr­b­ni­ki fon­dov dobro poz­na­ti. Poleg osnov­ne ozna­ke posa­mez­ne­ga vpis­ni­ka mora­mo biti sez­na­nje­ni tudi z nje­go­vo vse­bi­no, saj lah­ko le na tak način pri­de­mo hitro do raz­lič­nih podat­kov. Po dru­gi sve­tov­ni voj­ni so pra­vo­sod­ni orga­ni pogos­to menja­li sis­tem ozna­če­va­nja posa­mez­nih zvr­sti gra­di­va, rav­no tako se je spre­mi­nja­la tudi sama raz­vr­sti­tev sod­nih spi­sov. Poleg urad­no objav­lje­ne
zako­no­da­je so se v raz­lič­nih obdo­bjih pojav­lja­le tudi začas­ne reši­tve sis­te­ma odla­ga­nja spi­sov, ki niso bile urad­no objav­lje­ne, so pa nepo­greš­ljiv pri­po­mo­ček vsa­ke­mu arhi­vis­tu.

Uvod

V pris­pev­ku, objav­lje­nem v Arhi­vih v letu 2012 , sem pred­sta­vi­la tabe­lar­ni pre­gled sod­nih oznak od usta­no­vi­tve okraj­nih sodišč sre­di 19. sto­le­tja do danes. Pri delu se je poka­za­la potre­ba, da smo vsi, ki ima­mo oprav­ka s sod­nim gra­di­vom, sez­na­nje­ni ne le z samo ozna­ko spi­sa, temveč tudi z vse­bi­no posa­mez­nih vpis­ni­kov. Pred dru­go sve­tov­no voj­no se je sod­ni red spre­me­nil samo enkrat, po dru­gi sve­tov­ni voj­ni pa je bilo spre­memb več, kot je bilo nave­de­no že v ome­nje­nem pris­pev­ku. Pri ure­ja­nju sod­ne upra­ve posa­mez­nih sodišč smo arhi­vis­ti dobi­li v fon­dih več  pred­pi­sov sod­ne­ga pos­lo­va­nja ali sez­na­me zvr­sti in vse­bi­ne vpis­ni­kov. Zato na tem mes­tu posku­šam pred­sta­vi­ti vse zna­ne, urad­no objav­lje­ne ali neo­bjav­lje­ne pred­pi­se, ki so dolo­ča­li zvr­sti in vse­bi­no evi­denc okraj­nim, okrož­nim ter kas­ne­je še višjim sodiš­čem. Kjer so pred­pi­si zaje­ma­li tudi arhi­vi­ra­nje in roke hram­be, sem obo­je doda­la, saj nam mar­sik­daj pojas­ni­jo, zakaj dolo­čen del sod­ne­ga gra­di­va manj­ka.

Vpis­ni­ke in ime­ni­ke vodi sod­na pisar­na. Ta  za posa­mez­ne vrste pos­top­kov  vodi  pra­vi­lo­ma en vpis­nik, ne gle­de na to, koli­ko sod­ni­kov ozi­ro­ma sena­tov  sodi k temu sod­nem oddel­ku.  Tako  vodi­jo na sodiš­ču samo en kazen­ski vpis­nik, samo en prav­d­ni vpis­nik ipd.. Sodiš­ča, ki obrav­na­va­jo veli­ko šte­vi­lo isto­vr­st­nih zadev iste prav­ne pano­ge, lah­ko vodi­jo za te pose­ben vpis­nik npr. za razvez­ne zade­ve,  ki šte­je­jo med prav­d­ne zade­ve, pose­ben prav­d­ni vpis­nik z naved­bo, da gre za razvez­ne zade­ve ( vpis­nik P razve­ze). Dovo­lje­nje za vode­nje take­ga vpis­ni­ka lah­ko da samo držav­ni sekre­ta­ri­at, koli­kor ni bil pre­dvi­den pose­ben vpis­nik že s sod­nim pos­lov­ni­kom.
Ta lah­ko v izjem­nih pri­me­rih dolo­ča, da  lah­ko večja okraj­na sodiš­ča  za zade­ve prav­ne pomo­či ozi­ro­ma za ses­tav­lja­nje lis­tin, ki so se sicer lah­ko vpi­so­va­la v vpis­nik raz­no ®,  vodi­jo poseb­na vpis­ni­ka  Pom  in vpis­nik Ri.  Kadar vod­ja vpis­ni­ka zara­di veli­ke­ga pri­pa­da zadev ne zmo­re dela sam, lah­ko sodiš­ča izje­mo­ma zapro­si­jo, da  mu dovo­li­jo vodi­ti  za zade­ve iste vrste pos­top­ka več vpis­ni­kov, npr. več vpis­ni­kov K ali P. V takem pri­me­ru mora­jo biti vpis­ni­ki za zade­ve iste vrste ozna­če­ni z rim­ski­mi šte­vil­ka­mi. Mora­jo tudi dolo­či­ti ključ, po kate­rem se bodo zade­ve vpi­so­va­le v posa­mez­ne vpis­ni­ke iste vrste in ga v proš­nji tudi naves­ti.
Vpis­ni­ki in pomož­ne knji­ge se  vodi­jo kro­no­lo­ško. Vsa­ka zade­va se vodil v ustrez­nem vpis­ni­ku pod isto zapo­red­no šte­vil­ko, dok­ler ni odčr­ta­na. Kadar je pos­to­pek zače­lo več oseb ali je bil pos­to­pek nape­rjen zoper več oseb, zade­vo vpi­še­jo v ustrez­ni vpis­nik pod eno zapo­red­no šte­vil­ko, pred ime­nom strank pa pos­ta­vi­ti male črke abe­ce­de za tož­ni­ke ozi­ro­ma tožil­ce, arab­ske šte­vil­ke pa za tožen­ce ozi­ro­ma obdol­žen­ce.

ZAČASNA NAVODILA ZA POSLOVANJE NARODNIH SODIŠČ

Začas­na navo­di­la za pos­lo­va­nje narod­nih sodišč je izda­lo pred­sed­stvo SNOS, odsek za sod­stvo na polo­ža­ju dne 8.9. 1944. Navo­di­la so bila krat­ka, saj so vse­bo­va­la samo ena­in­dvaj­set čle­nov. Pred­pi­sa­ne so bile samo osno­ve, po kate­rih naj bi delo­va­la narod­na sodiš­ča. Poleg ori­sa pos­lo­va­nja so bili našte­ti tudi vpis­ni­ki, ki naj bi jih vodi­la narod­na sodiš­ča. V nji­ho­vo vse­bi­no navo­di­lo ni pose­ga­lo. Narod­na sodiš­ča so vodi­la kazen­ske, civil­ne in neprav­d­ne zade­ve. Oddel­ki niso bili razve­ja­ni, ampak so vodi­li samo osnov­ne vpis­ni­ke, čeprav naj bi se pri pos­lo­va­nju deli­li tudi na podod­del­ke po prav­nih zade­vah. Pri pre­gle­du arhiv­ske­ga gra­di­va sodišč iz tega obdo­bja, ki ga hra­ni Zgo­do­vin­ski arhiv v Celju, nisem nale­te­la na ozna­ke, pre­pi­sa­ne v začas­nem navo­di­lu, zato pre­dvi­de­vam, da se izva­ja­nje tega navo­di­la na Šta­jer­skem ni reali­zi­ra­lo.

Okraj­na narod­na sodiš­ča so tako vodi­la:
•    za zade­ve sod­ne upra­ve: Su vpis­nik;
•    za kazen­ske zade­ve: Kj vpis­nik ter pri­pa­da­jo­či abe­ced­ni ime­nik osum­ljen­cev in oško­do­van­cev;
•    za civil­no prav­ne zade­ve: Pj vpis­nik ter pri­pa­da­jo­či abe­ced­ni ime­nik tožen­cev;
•    za neprav­d­ne prav­ne zade­ve: Nj vpis­nik.

Okrož­na sodiš­ča:
•    za zade­ve sod­ne upra­ve: Su vpis­nik;
•    za kazen­ske zade­ve: Kz vpis­nik ter pri­pa­da­jo­či abe­ced­ni ime­nik osum­ljen­cev in oško­do­van­cev;
•    za civil­no prav­ne zade­ve: Pz vpis­nik, Pvs vpis­nik (vpis­nik za prav­na sred­stva) ter pri­pa­da­jo­či abe­ced­ni ime­nik tožen­cev;
•    za neprav­d­ne prav­ne zade­ve:  Nz vpis­nik

Višja narod­na sodiš­ča:
•    za zade­ve sod­ne upra­ve: Su vpis­nik;
•    za kazen­ske zade­ve: Kv vpis­nik;
•    za civil­no prav­ne zade­ve: Pv vpis­nik

 → link na cijeli članak