Author Archives: Metka Bukošek

Zemljiška knjiga (od začetka do danes)

Že naši pred­ni­ki so sku­ša­li zava­ro­va­ti svo­jo nepre­mič­no las­t­ni­no. Ust­ne dogo­vo­re so pos­to­po­ma zame­nja­li s prav­ni­mi pos­li v obli­ki lis­tin, ki so jih shra­nje­va­li na poseb­nih mes­t­nih. Sko­zi sto­le­tja sta se obli­ka in način shra­nje­va­nja…

Vsebina vpisnikov okrajnih, okrožnih in višjih sodišč po letu 1945

Vpis­ni­ki in ime­ni­ki so osnov­ne evi­den­ce, kate­re mora­mo skr­b­ni­ki fon­dov dobro poz­na­ti. Poleg osnov­ne ozna­ke posa­mez­ne­ga vpis­ni­ka mora­mo biti sez­na­nje­ni tudi z nje­go­vo vse­bi­no, saj lah­ko le na tak način pri­de­mo hitro do raz­lič­nih podat­kov.…