Tag Archives: listina

Zemljiška knjiga (od začetka do danes)

Že naši pred­ni­ki so sku­ša­li zava­ro­va­ti svo­jo nepre­mič­no las­t­ni­no. Ust­ne dogo­vo­re so pos­to­po­ma zame­nja­li s prav­ni­mi pos­li v obli­ki lis­tin, ki so jih shra­nje­va­li na poseb­nih mes­t­nih. Sko­zi sto­le­tja sta se obli­ka in način shra­nje­va­nja…