Tag Archives: Nacionalni plan razvoja arhivske djelatnosti

Nacrt prijedloga Zakona o arhivskom gradivu i arhivima

Čla­nak je u cije­los­ti pre­ne­sen s por­ta­la Forum.tm: http://www.forum.tm/vijesti/i-ministarstvo-kulture-krenulo-s-prijedlogom-zakona-o-arhivima-5472 Nakon Mos­ta čije je izmje­ne Zako­na o arhiv­skom gra­di­vu i arhiv­skoj gra­đi kra­jem ožuj­ka Sabor upu­tio u dru­go čita­nje, i Minis­tar­stvo kul­tu­re kre­nu­lo je sa svo­jim…