Tag Archives: Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

Iz Hrvatske revije 2, 2017.

Upu­ću­je­mo na dva član­ka iz Hrvat­ske revi­je 2, 2017., u koji­ma jedan arhi­vist i jedan povjes­ni­čar raz­ma­tra­ju pro­ble­ma­ti­ku arhiv­sko­ga zako­no­dav­s­tva i dos­tup­nos­ti arhiv­sko­ga gra­di­va. Dok autor prvo­ga član­ka, arhi­vist, zaklju­ču­je kako je “više nego oči­to”…

Nacrt prijedloga Zakona o arhivskom gradivu i arhivima

Čla­nak je u cije­los­ti pre­ne­sen s por­ta­la Forum.tm: http://www.forum.tm/vijesti/i-ministarstvo-kulture-krenulo-s-prijedlogom-zakona-o-arhivima-5472 Nakon Mos­ta čije je izmje­ne Zako­na o arhiv­skom gra­di­vu i arhiv­skoj gra­đi kra­jem ožuj­ka Sabor upu­tio u dru­go čita­nje, i Minis­tar­stvo kul­tu­re kre­nu­lo je sa svo­jim…