Tag Archives: Jozo Ivanović

Nacrt prijedloga Zakona o arhivskom gradivu i arhivima

Čla­nak je u cije­los­ti pre­ne­sen s por­ta­la Forum.tm: http://www.forum.tm/vijesti/i-ministarstvo-kulture-krenulo-s-prijedlogom-zakona-o-arhivima-5472 Nakon Mos­ta čije je izmje­ne Zako­na o arhiv­skom gra­di­vu i arhiv­skoj gra­đi kra­jem ožuj­ka Sabor upu­tio u dru­go čita­nje, i Minis­tar­stvo kul­tu­re kre­nu­lo je sa svo­jim…

Međunarodna arhivska konferencija u Sarajevu: Prvi svjetski rat — refleksije iza linije fronta

Među­na­rod­na arhiv­ska kon­fe­ren­ci­ja Prvi svjet­ski rat — reflek­si­je iza lini­je fron­ta  Sara­je­vo, 26. — 29. lipnja/juna 2014. http://www.worldwar1.eu Povo­dom sto godi­na od Sara­jev­skog aten­ta­ta na aus­trij­skog nadvoj­vo­du Fran­ca Fer­di­nan­da i izbi­ja­nja Prvog svjet­skog rata, Arhiv…