Tag Archives: Snežana Pejović

Arhivsko nasljeđe Boke kotorske u administrativno-političkim promjenama – borba za očuvanje kulturnog i nacionalnog identiteta

Geograf­ski polo­žaj Boke kotor­ske vje­ko­vi­ma je odre­đi­vao nje­no veoma dina­mič­no admi­nis­tra­tiv­no i poli­tič­ko ure­đe­nje. Kada govo­ri­mo o Boki kotor­skoj u tom kon­tek­s­tu, uvi­jek pomi­nje­mo sedam­na­est raz­nih upra­va – drža­va na ovoj teri­to­ri­ji, od kada pos­to­ji…

Međunarodna arhivska konferencija u Sarajevu: Prvi svjetski rat — refleksije iza linije fronta

Među­na­rod­na arhiv­ska kon­fe­ren­ci­ja Prvi svjet­ski rat — reflek­si­je iza lini­je fron­ta  Sara­je­vo, 26. — 29. lipnja/juna 2014. http://www.worldwar1.eu Povo­dom sto godi­na od Sara­jev­skog aten­ta­ta na aus­trij­skog nadvoj­vo­du Fran­ca Fer­di­nan­da i izbi­ja­nja Prvog svjet­skog rata, Arhiv…