Tag Archives: spis

Uredsko poslovanje i registraturni sustavi središnjih tijela Banske Hrvatske od 1848. do 1868. godine

Ljud­ska vrsta od samog svog pos­tan­ka nas­to­ji zapam­ti­ti odre­đe­ne doga­đa­je i poja­ve koje drži zna­čaj­nim iz bilo kojeg raz­lo­ga. Doga­đa­je se memo­ri­ra raz­nim i mno­gim nači­ni­ma: usme­nom pre­da­jom, crte­ži­ma na sti­je­na­ma, ukra­si­ma na gli­ne­nom posu­đu,…

Uredsko poslovanje upravnih tijela u Hrvatskoj nakon 2. svjetskog rata

Nagla­si­ti zna­če­nje ured­skog pos­lo­va­nja za arhiv­sku služ­bu može­mo tako da povu­če­mo para­le­lu izme­đu poj­mo­va ured­sko pos­lo­va­nje i regis­tra­tur­ni sus­tav. Može se reći da se radi o poj­mo­vi­ma koji ima­ju goto­vo isti sadr­žaj, samo je aspekt…