Uredsko poslovanje i registraturni sustavi središnjih tijela Banske Hrvatske od 1848. do 1868. godine

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

Ljudska vrsta od samog svog postanka nastoji zapamtiti određene događaje i pojave koje drži značajnim iz bilo kojeg razloga. Događaje se memorira raznim i mnogim načinima: usmenom predajom, crtežima na stijenama, ukrasima na glinenom posuđu, rovašima, sustavom uzlova, zapisima, građevinama itd. Pojava privatnog vlasništva i zakonima uređenih društava dovodi do bilježenja podataka o imovini ili osobi koja vlada. Iz najranijeg su nam doba sačuvane obavijesti o posjedniku, količini imovine, porezima, presudama, osvajačima i vladarima nad određenim područjem i sl. urezane u kamenu, glinenim pločicama ili ugrađene u dijelove građevina. Srednji vijek za bilježenje svjedočanstava pored kamena najčešće koristi pergamenu. Rijetka pismenost i skup medij bilježenja i pohrane podataka određuje oblik čuvanja dokaza o određenom događaju: povelju. Povelje su sastavljene prema zadanim i stalnim pravilima, te im upravo takav, zadani i određeni oblik daje pravnu snagu.

Razvoj modernih država, kapitalizam i moderni oblici poslovanja povećavaju broj događaja koje treba zabilježiti ili urediti, što dovodi do sve većeg stvaranja pisanog gradiva čija je zadaća da određene pojave, činjenice, događaje, prava i pravne poslove pismeno fiksira i zabilježi radi osiguranja dokaza ili pružanja obavijesti. Spisi prate pravni posao odnosno pružaju činjenično stanje o predmetu kojim se bave, pokazuju o čemu se radi, služe pripravi ili izvršenju nekog posla. Povećana potreba za bilježenjem dovodi do sve veće uporabe papira (jefitnijeg medija bilježenja i pohrane podataka), povećanja pismenosti, razvoja tehnika umnažanja i upravnog aparata te sustava uredskog poslovanja čiija je glavna zadaća organizacija dokumenata, odnosno brzo i učinkovito pronalaženje spisa.

Temeljni pojmovi uredskog poslovanja

Djelatnost modernih država dijeli se zakonodavnu, sudsku i izvršnu ili upravnu. Za svaku od navedenih djelatnosti postepeno se razvijaju specijalizirani organi. U ustavnim državama zakonodavnu djelatnost obavljaju parlamenti, sudskom se bave sudovi, a upravnom upravni aparat ili administracija. Uprava, putem provedbe zakona, obuhvaća cjelokupan život države i građana, osim područja sudbene i zakonodavne vlasti.

Upravu definiramo dvojako: u smislu organizacije i u smislu djelatnosti. Uprava u smislu organizacije podrazumijeva ustanove u kojima službenici obavljaju upravne poslove, odnosno sustavni organizam ministarstava i oblasti, koje imaju zadanu organizaciju i djelatnosti. Ministarstva i oblasti djeluju ma temelju određenih načela: načela: samostalnosti, zakonitosti, kontinuiteta (trajnosti), dužnosti pružanja usluga, jednakosti uživalaca usluga, javnosti, nemerkantilnosti (ustanove ne obavljaju djelatnost radi koje su osnovane zbog stjecanja dobiti). Uprava u smislu djelatnosti su upravni činovi, briga države oko promicanja i unaprijeđenja interesa države i njenih građana, djelovanje države u cilju opstanka i razvoja države kao zajednice, te poboljšanja unapredjenja života njenih članova. Upravne se djelatnosti s vremenom sve više diferenciraju, tj. iz zadataka koji su u početku jedinstveni i koje obavlja jedinstvena upravna organizacija izdvajaju se pojedini dijelovi u samostalne zadatke koje vrše posebne organizacije. Diferencijacija uprave je vertikalna i horizontalna. Vertikalno je raščlanjivanje stvaranje novih vrsta teritorijalnih jedinica unutar jedinstvenog sustava uprave (npr. županije, okruzi, kotari …).

Nakon građanskih revolucija u upravi se uvode službenički sustavi kakvi su se  zadržali do danas, tzv. karijerni službenički sistem, što znači da su osobe koje rade u upravi profesionalci tj. svoj rad shvaćaju kao svoj životni poziv, i instrumenti su uprave. Uprava je poziv posebno definiranih karijera, koja službenicima za njihove radne obveze pruža određene garancije i privilegije. Službenici školovanjem stiču naobrazbu za obavljanje svog posla, njihove su plaće uređene zakonom, radna mjesta su razvrstana prema unaprijed utvrđenim kriterijima, a prema višim hijerarhijskim mjestima se u načelu kreću automatski, protokom vremena u kojem se pretpostavlja da je službenik stekao određeno iskustvo.

U pravilu, djelatnost upravnih tijela odvija se putem uredskog poslovanja što znači prikupljanje podataka o relevantnim činjenicama, te odabiranje i klasificiranje prikupljenih podataka sa gledišta korisnosti, njihovo čuvanje na način koji osigurava brzo kompletiranje i korištenje, pretraženje i tražnje u cilju obrade i donošenja ključnih i drugih odluka. Uredsko poslovanje obuhvaća primanje i pregledanje pošte, zavođenje spisa, njihovo dostavljanje u rad, administrativno – tehničku obradu, otpremanje pošte, razvođenje spisa, kao i njihovo odlaganje u arhiv (arhiviranje) i čuvanje.

Upravna tijela su za obavljanje uredskih poslova razvila posebne jedinice, pisarnicu i pismohranu (registraturu), propise kojima se regulira postupak započinjanja i rješavanja predmeta i njihova ulaganja u registraturu, te sustave za odlaganje spisa (registraturne sustave). Pisarnica je organizacioni dio upravnog tijela koji obavlja primanje, otvaranje, pregledanje i raspoređivanje pošte, odnosno spisa, njihovo registriranje i čuvanje. Pismohrana (registratura) je sastavni dio pisarnice, mjesto u kojem se registraturno gradivo (završeni predmeti, pomoćne uredske knjige i ostali dokumentacijski materijal) čuva do predaje nadležnom državnom arhivu ili do uništenja. Registratura nije samo mjesto pohrane nego i skup podataka u izvornom ili reproduciranom obliku koje čuva jedna pravna osoba radi svakodnevnog korištenja.

Registraturni plan je sustav klasifikacije spisa, na temelju odabranog načela, po kojem se gradivo odlaže, čuva i pronalazi. U registraturnom planu svaki spis, odnosno komad registraturnog gradiva dobiva svoju oznaku (abecednu, numeričku, abecednonumeričku, zemljopisnu, predmetnu, decimalnu, kronološku… ) putem koje se odlaže i pronalazi. Registraturni plan omogućuje lako i brzo nalaženje potrebnog dokumenta, te bolje upoznavanje samog materijala pohranjenog u registraturi.

U modernom smislu spis, ili akt, je svaki pisani sastav kojim se pokreće, dopunjuje, mijenja, prekida ili završava neka službena djelatnost određene pravne ili fizičke osobe. Spisu mogu biti priloženi, radi dopune, objašnjenja ili dokazivanja sadržaja spisa, razni pisani sastavi ili fizički predmet koje nazivamo prilozima. Predmet je skup svih spisa i priloga koji se odnose na isto pitanje, zadatak i slično i čine posebnu cjelinu, dosije je skup predmeta koji se odnose na istu materiju ili na istu pravnu ili fizičku osobu, fascikl je skup više predmeta ili dosjea koji se poslije završengo postupka čuvaju sređeni u istom omotu.

Spisi nastaje tako da fizička ili pravna osoba preda ili pošalje određenom tijelu uprave svoj pisani podnesak (zamolbu ili tužbu). Na početku podneska treba naznačiti ime ureda kome se piše, ime osobe koja piše, kratki sadržaj i broj priloga što se sve zajedno zove rubrum. No, spis može biti i naredba, okružnica, oglas i sl. koje je ured izradio iz vlastite podbude. Upravno tijelo prima podnesak i stavlja na njega svoju zabilješku ili potvrdu o primitku (exibitum ili praesentatum). Ta zabilješka sadrži dan primitka podneska i redni (tekući ili poslovni broj) pod kojim je spis upisan u djelovodnik (urudžbeni zapisnik). Jednako se postupa i sa spisima koji potječe iz samog upravnog tijela. Tekući broj počinje na početku godine i teče po redu tokom cijele godine. Podnesak se upisuje u urudžbeni zapisnik (protocollum exhibitorum, djelovodnik) koji obično ima 5 rubrika: redni broj, datum kada je podnesak primljen u ured, ime onoga koji podnesak predaje, sadržaj podneska ili predmeta, broj priloga. Upisivanje u djelovodnik vrši prijemni ured, potom se podnesak predaje službeniku ili referentu koji ga rješava (ukoliko je podnesak važan njega može rješavati i kolegijalni organ). Referent sastavlja koncept (nacrt) rješenja spisa i daje ga na odobrenje (potpis) službeniku ovlaštenom, u ime upravnog tijela, za potpis akata. Odobreni (potpisani) koncept, zvan minuta, ide u otpremništvo ili expedit, gdje se prepisuje učisto (čistopis, mundum) i sravnjuje s konceptom (kolacionira). Zatim se čistopis, zajedno s evetnualnim prilozima daje ovlaštenome službeniku na potpis i otprema, odnosno predaje (ekspedira) primaocu, dakle osobi koja je podnijela prvotni spis. Na koncept se stavlja zabilješka o prijepisu, kolacioniranju i otpremi (datum i oznaka službenika za svaku od tih radnji), te koliko ima araka koncepta, broj priloga i predspisa. U posebnu knjigu (otpremna knjiga) ubilježavaju se spisi koji se otpremaju, broj urudžbenog zapisnika, dan otpreme i kome se spis otprema.

Nakon otpreme čistopisa koncept se spisa, s prilozima koji ostaju, i predspisima predaje na pohranu registraturi (pismari ili pismohrani). Registratura primajući spis u pohranu stavlja na njega svoju zabilješku o danu primitka, a potkraj toga kratak sadržaj spisa i broj araka odnosno listova. Ponekad se to radi tintom crvene boje. Potom se spis zapisuje u registraturni popis (repertorij, elenk) i to s datumom kada je predan registraturi i posebnim registraturskim brojem (koji nije broj urudžbenog zapisnika). Iz spisa se prije ulaganja izvade predspisi, ako ih ima, i upute na svoje mjesto. U kasnijem razvitku uredskog poslovanja spisi su se prije ulaganja zapisivali u registraturni indeks ili kazalo. U kazalo se spisi upisuju po abecednom redu imena osoba, mjesta, stvari, pojmova. U kazalu su najčeše tri rubrike. U prvu se upisuje ime mjesta, osobe, stvari, u drugoj sadržaj spisa i u trećoj poslovni broj spisa. Ako se više spisa odnosi na istu osobu, mjesto, stvar, ponekad se u kazalo upisuju zajedno svi brojevi od najnižega do najvišega. Na kraju je konačno na spis stavljena registraturna oznaka (signatura) po kojoj je spis stavljen u odgovarajući svežanj, koji ima svoje mjesto u registraturnom spremištu.

Uredi se u svom radu služe pomoćnim uredskim knjigama, koje dijelimo na dvije vrste. Protokol je skup listova koji su prije upisivanja zajedno uvezani za službenu upotrebu tako da se listovi ne mogu naknadno vaditi ni umetati. Upisivanje se u protokole vrši kronološkim redom. Urudžbeni zapisnik (djelovodnik) je vrsta protokola koja služi za bilježenje spisa koje je ured ili ustanova primila ili otpremila. Registar je skup listova na koje se po određenom sustavu (predmetnicama) bilježe pojedini spisi odnosno predmeti koje je ustanova primila ili otpremila. Registar najčešće služi kao podsjetnik ili pomagalo za brzo pretraživanje spisa. Listovi registra se prvo ispisuju, a potom ispisani uvezuju. Najčešće je abecedno kazalo u kojem su abecednim redom upisana imena osoba, naziva ustanova, mjesta i stvari.(…)

link na cijeli članak