Uloga zapisa i arhiva u ostvarenju pravde, zagovora i pomirenja: Iskustva iz Hrvatske, Slovenije i Njemačke

Zak­la­da Kon­rad Ade­na­uer, Ured u Zagre­bu, i Hrvat­ski ins­ti­tut za povi­jest, u surad­nji sa slo­ven­skim Štu­dij­skim cen­trom za narod­no spra­vo orga­ni­zi­ra­ju kon­fe­ren­ci­ju: Ulo­ga zapi­sa i arhi­va u ostva­re­nju prav­de, zago­vo­ra i pomi­re­nja: Iskus­tva iz Hrvat­ske, Slo­ve­ni­je i Nje­mač­ke.
Kon­fe­ren­ci­ja će se odr­ža­ti u uto­rak, 17. lis­to­pa­da u 15 sati u Zlat­noj dvo­ra­ni Hrvat­skog ins­ti­tu­ta za povi­jest, uz simul­ta­ni (nje­mač­ko-hrvat­ski) pri­je­vod.

Pro­gram kon­fe­ren­ci­je

Uto­rak, 17. lis­to­pa­da 2017.
15.00–18.30 h
Zlat­na dvo­ra­na Hrvat­skog ins­ti­tu­ta za povi­jest
Opa­tič­ka 10, Zagreb

15.00 h Poz­drav­ni govo­ri
(dr.sc. Jas­na Tur­kalj, Rav­na­te­lji­ca Hrvat­skog ins­ti­tu­ta za povi­jest,
dr.sc. Andre­ja Valič-Zver, Rav­na­te­lji­ca Štu­dij­skog cen­tra za narod­no spra­vo, Ljub­lja­na,
dr.sc. Mic­ha­el A. Lan­ge, Vodi­telj Ure­da Zak­la­de Kon­rad Ade­na­uer u Hrvat­skoj)

15.30 h
Otvo­re­nje kon­fe­ren­ci­je

Inte­gri­ra­ni pris­tup suoča­va­nju s proš­loš­ću – pri­mjer Hrvat­ske
(dr.sc. Nina Obu­ljen Kor­ži­nek, Minis­tri­ca kul­tu­re Repu­bli­ke Hrvat­ske)

15.45 h
Nje­mač­ko iskus­tvo u pris­tu­pu SED dik­ta­tu­ri –  Ins­ti­tu­ci­onal­ni pris­tup
Utz Rac­how­ski, Savjet­nik za prav­na pita­nja  Povje­re­ni­ka za SED dik­ta­tu­ru Savez­ne drža­ve Sak­so­ni­je

16.05 h
Znans­tve­ni i osob­ni pris­tup SED dik­ta­tu­ri – Važ­nost ins­ti­tu­ci­onal­nog i zakon­skog otva­ra­nja arhi­va
dr.sc. Kar­sten Düm­mel, Vodi­telj Ure­da Zak­la­de Kon­rad Ade­na­uer u BiH; neka­daš­nji vodi­telj (ile­gal­nog) rad­nog okru­ga za ljud­ska pra­va u Tirin­gi­ji (DDR)

16.25 h Pauza

16.40 h
Poli­tič­ko i druš­tve­no suoča­va­nje s tota­li­tar­nom proš­loš­ću u Slo­ve­ni­ji
(dr.sc. Andre­ja Valič-Zver, Rav­na­te­lji­ca Štu­dij­skog cen­tra za narod­no spra­vo, Ljub­lja­na)

17.00 h
Arhi­vi, povjes­ni­ča­ri i suoča­va­nje s komu­nis­tič­kom proš­loš­ću u Hrvat­skoj
(dr.sc. Josip Miha­lje­vić, Hrvat­ski ins­ti­tut za povi­jest)

17.20 h Panel-disku­si­ja:
dr.sc. Damjan Han­čič, Štu­dij­ski cen­tar za narod­no spra­vo, Ljub­lja­na,
Utz Rac­how­ski, Savjet­nik za prav­na pita­nja Povje­re­ni­ka za SED dik­ta­tu­ru Savez­ne drža­ve Sak­so­ni­je,
dr.sc. Kar­sten Düm­mel, Vodi­telj Ure­da Zak­la­de Kon­rad Ade­na­uer u BiH; neka­daš­nji vodi­telj (ile­gal­nog) rad­nog okru­ga za ljud­ska pra­va u Tirin­gi­ji (DDR),
dr.sc. Josip Miha­lje­vić, Hrvat­ski ins­ti­tut za povi­jest

18.20 h Zaklju­čak
dr.sc. Jas­na Tur­kalj, Rav­na­te­lji­ca Hrvat­skog ins­ti­tu­ta za povi­jest
dr.sc. Mic­ha­el A. Lan­ge, Vodi­telj Ure­da Zak­la­de Kon­rad Ade­na­uer u Hrvat­skoj

18.30 h Zaku­ska