Category Archives: povijest institucija

Uredsko poslovanje i registraturni sustavi središnjih tijela Banske Hrvatske od 1848. do 1868. godine

Ljud­ska vrsta od samog svog pos­tan­ka nas­to­ji zapam­ti­ti odre­đe­ne doga­đa­je i poja­ve koje drži zna­čaj­nim iz bilo kojeg raz­lo­ga. Doga­đa­je se memo­ri­ra raz­nim i mno­gim nači­ni­ma: usme­nom pre­da­jom, crte­ži­ma na sti­je­na­ma, ukra­si­ma na gli­ne­nom posu­đu,…

Organizacija Hrvatskoga sabora 1990. – 2010.

Nakon demo­krat­skih pro­mje­na 1990. Repu­bli­ka Hrvat­ska (RH) doži­vje­la je snaž­ne poli­tič­ke, gos­po­dar­ske i soci­jal­ne pro­mje­ne. Ras­pad SFRJ, pri­je­laz od jed­nos­tra­nač­kog u višes­tra­nač­ki poli­tič­ki sus­tav, pre­tvor­ba gos­po­dar­skog sus­ta­va iz pre­tež­no druš­tve­nog vlas­niš­tva u pri­vat­no vlas­niš­tvo doni­je­li…