Category Archives: networking

IV. kongres hrvatskih arhivista

U Opa­ti­ji je 22.–25. lis­to­pa­da 2013. godi­ne odr­žan IV. KONGRES HRVATSKIH ARHIVISTA pod nas­lo­vom „ARHIVI I POLITIKA“. Orga­ni­za­tor Kon­gre­sa Hrvat­sko arhi­vis­tič­ko druš­tvo i doma­ćin Kon­gre­sa Držav­ni arhiv u Rije­ci, oku­pi­li su na Kon­gre­su pre­ko dvi­je…

5. konferencija Mikrografije

Mikro­gra­fi­ja je orga­ni­zi­ra­la besplatnu edukacijsku konferenciju o pos­lo­va­nju bez papi­ra, upo­ra­bi DMS i BPM ala­ta i sigur­noj e-pohra­ni doku­men­ta­ci­je. Kon­fe­ren­ci­ja se odr­ža­la 6. stu­de­no­ga 2013. u Aus­tria Trend hote­lu u  Ljub­lja­ni. Na kon­fe­ren­ci­ji su se…

23. međunarodni arhivski dan

U Trstu, Ita­li­ja, je 21. i 22. lis­to­pa­da 2013. godi­ne u orga­ni­za­ci­ji Držav­no­ga arhi­va Trsta i Među­na­rod­nog ins­ti­tu­ta arhiv­skih zna­nos­ti Trst / Mari­bor odr­žan 23. po redu tra­di­ci­onal­ni, godiš­nji, Međunarodni arhivski dan. Sku­pu je nazo­či­lo…

26. zborovanje Arhivskoga društva Slovenije

26. zbo­ro­va­nje Arhiv­sko­ga druš­tva Slo­ve­ni­je odr­ža­lo se 10. i 11. lis­to­pa­da 2013. u Novoj Gori­ci. Suor­ga­ni­za­tor zbo­ro­va­nja bio je Pokra­jin­ski arhiv Nova Gori­ca. Sre­diš­nja tema ovo­go­diš­nje­ga zbo­ro­va­nja bila je Stan­dar­di­za­ci­ja ( p ) opi­sa arhiv­sko­ga…